Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Especialitat en el tractament de les anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa: Arts. 64 i 75 Llei de l'IRPF

Les anualitats per aliments fixats a favor dels fills i satisfetes pel contribuent  no redueixen la base imposable general del pagador, però sí  es tenen en compte per calcular la seva quota íntegra estatal i autonòmica de l'IRPF mitjançant les especialitats que estableixen, respectivament, els articles 64 i 75 de la Llei de l'IRPF, de la qual finalitat és reduir en aquests casos la progressivitat de l'impost.

Per als fills que reben aquestes anualitats per aliments aquestes constitueixen rendes exemptes conforme l'article 7 de la Llei de l'IRPF.

D'altra banda, recordar que, en el cas de pensions compensatòries i anualitats per aliments a favor de persones diferents dels fills, el pagador podrà aplicar les reduccions en la base imposable que estableix l'article 55 de la Llei de l'IRPF que es comenta en el Capítol 13 d'aquest Manual.

Per fer-ho, els contribuents  que satisfacin en l'exercici 2020 anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial sense dret a l'aplicació del   mínim per descendents previst en l'article 58 de la Llei de l'IRPF determinaran, quan l'import de les anualitats sigui inferior a la base liquidable general, les quotes corresponents a la base liquidable general (part estatal i part autonòmica) conforme al següent procediment:

 1. L'import de les anualitats per aliments es diferenciarà de la resta de la base liquidable general, obtenint-se d'aquesta manera dues bases per a l'aplicació de les escales de gravamen:

  • Base "A": import de l'anualitat per aliments.
  • Base "B": resta de la base liquidable general.
 2. A cadascuna de les esmentades bases se li aplicarà, en la part estatal, l'escala de gravamen general per a 2020 i, en la part autonòmica, l'escala autonòmica que correspongui. Com a conseqüència d'aquesta aplicació, s'obté per a la base "A" una quota 1 i una quota 2, i per a la base "B" una quota 3 i una quota 4.<
 3. Se sumaran les quotes obtingudes en la fase anterior per determinar la quota general estatal i la quota general autonòmica. Aquesta suma és la següent:

  • Quota general estatal (quota 5) = quota 1 + quota 3
  • Quota general autonòmica (quota 6) = quota 2 + quota 4
 4. Minoració de les quotes 5 i 6 determinades en el pas 3 anterior en l'import de les quotes 7 i 8, sense que puguin resultar negatives com a conseqüència d'aquesta minoració.

  • Quota general estatal = quota 5 − quota 7.
  • Quota general autonòmica = quota 6 − quota 8.

Precisions

 1. El progenitor o progenitors que tinguin la guarda i custòdia dels fills podran aplicar-se el mínim per descendents, per ser les persones amb la que els descendents conviuen, i no podran aplicar les especialitats aplicables en els supòsits d'anualitats per aliments a favor dels fills recollides en els articles 64 i 75 de la Llei de l'IRPF. En cas que s'extingeixi la guarda i custòdia sobre un fill per assolir aquest la majoria d'edat, s'aplicarà l'anteriorment reflectit mentre que el contribuent progenitor de què es tracti mantingui la convivència amb el fill.

  D'altra banda, els progenitors que no convisquin amb els fills, però els prestin aliments per resolució judicial, podran optar per l'aplicació del mínim per descendents, en sostenir-los econòmicament, o per l'aplicació del tractament previst en els articles 64 i 75 de la  Llei de l'IRPF per a les anualitats per aliments.

 2. A partir de les modificacions introduïdes per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, el règim establert en els articles 64 i 75 de la Llei de l'IRPF per a les anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial, s'estén a les acordades en el conveni regulador formulat pels cònjuges davant el secretari judicial o en escriptura pública davant Notari, a què es refereix l'article 87 del Codi civil, tingui o no caràcter obligatori la seva inclusió.
 3. Per al  càlcul de les anualitats per aliments a favor dels fills a les que s'aplica el règim  d'especialitats dels  articles 64 i 75 de la  Llei de l'IRPF es tindrà en compte l'import dinerari que efectivament s'hagi satisfet en concepte d'anualitat per aliments, tenint en compte el que disposa l'article 142 del Codi civil que assenyala el següent:

  "S'entén per aliments tot el que és indispensable per a l'aliment, habitació, vestit i assistència mèdica.

  Els aliments comprenen també l'educació i instrucció de l'alimentista mentre sigui menor d'edat i encara després, quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable.

  Entre els aliments s'inclouran les despeses d'embaràs i part, quant no estiguin coberts d’altra manera ”.

Atenció: els contribuents que satisfacin anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial aplicaran l'escala general de gravamen separadament a les anualitats per aliments de la resta de la base liquidable general, sempre que no convisquin amb el fill i no hagin optat per l'aplicació del mínim per descendents d'aquells fills.