Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

11.Anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa:Art. 7.k) Llei IRPF

Estan exemptes les quantitats percebudes pels fills dels seus pares en concepte d'anualitats per aliments en virtut de decisió judicial.

Aquestes quantitats tributen en el pagador, sense que aquest pugui reduir la seva base imposable en l'import de les mateixes.No obstant això, el contribuent que satisfaci aquest tipus de prestacions, sense dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a l'article 58 de la Llei del IRPF, quan el seu import sigui inferior a la base liquidable general, aplicarà les escales de l'impost separadament a l'import de les anualitats per aliments als fills i a la resta de la base liquidable general.

Vegeu, dins del Capítol 15 les especialitats per al pagador d'aquestes anualitats per aliments a favor dels fills en la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica i un exemple el que es detallen les operacions de liquidació en aquests supòsits.

Atenció:  a partir de les modificacions introduïdes a l'article 87 del Codi Civil per la disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, l'exempció de les quantitats percebudes per "anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial", en cas de divorci, s'ha d'estendre també a les acordades al conveni regulador formulat pels cònjuges davant del Secretari judicial o en escriptura pública davant de notari, tingui o no caràcter obligatori la seva inclusió.