Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comunitat autònoma d'Andalusia

Normativa:Disposició transitòria tercera.2 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Escala aplicable a l'exercici 2020 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquesta Comunitat Autònoma
Base Liquidable fins i tot (euros)Quota Íntegra (euros)Resta Base Liquidable fins i tot (euros)Tipus aplicable (Percentatge)
0,00 0,00 12.450,00 9,50%
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00%
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00%
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,90%
35.200,00 4.427,55 14.800,00 18,80%
50.000,00 7.209,95 10.000,00 19,10%
60.000,00 9.119,95 60.000,00 23,10%
120.000,00 22.979,95 en endavant 24,30%