Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Gravamen autonòmic

Normativa:Art. 74.1.1º i 2 Llei IRPF

A la base liquidable general se li aplicaran els tipus de l'escala autonòmica de l'Impost que, conforme al previst en la Llei 22/2009, pel que es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, hagin estat aprovades per la Comunitat Autònoma.

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar que resulti dels increments o disminucions a què es refereix l'article 56.3 de la Llei de l'IRPF, l'escala autonòmica aprovada per cada Comunitat Autònoma.

Tipus de gravamen general general autonòmic

Normativa:Art. 74.2 Llei IRPF

S'entén per tipus de gravamen general general autonòmic el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per aplicació de l'escala autonòmica que correspongui entre la base liquidable general.El tipus de gravamen general general autonòmic s'expressarà amb dos decimals sense arrodoniment.

Per a l'exercici 2020 cada contribuent haurà d'aplicar l'escala autonòmica que correspongui de les que a continuació es transcriuen: