Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Especialitat:Escala autonòmica per a contribuents residents en Ceuta o Melilla

Normativa:Disposició addicional trenta-dosena Llei IRPF

La disposició addicional trenta-dosena de la Llei de l'IRPF modificada, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, per l'article 1.Cinco del Reial Decret llei 9/2015,de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic (BOE de l'11), declara aplicable als contribuents que tinguin la seva residència habitual a Ceuta o Melilla l'escala prevista a l'article 65 de la Llei de l'IRPF.L'esmentada escala és la següent:

Base liquidable fins i tot (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins i tot (euros)Tipus aplicable (%)
Ceuta i Melilla.Escala aplicable a l'exercici 2020 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquestes Ciutats Autònomes
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50