Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

Normativa:Art. 2 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Base liquidable fins i tot (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins i tot (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable a l'exercici 2020 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 D'ara endavant 25,50