Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1.Percentatges aplicable

Normativa:Vegeu-se l'article 22 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Atenció: l'import d'aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l'annex A.2) de la declaració.

Quan es tracti de quantitats donades o satisfetes a les entitats anteriorment relacionades i que es destinin per les mateixes a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, els percentatges anteriors s'elevessin en cinc punts percentuals, és a dir:

Base de deducció Import fins aPercentatge de deducció
150 euros 85
Resta base de deducció 40
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 45

Novetat 2020: tingui's en compte que per a 2020 l'article 5 del Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 28) ha establert que els percentatges i els límits de les deduccions establertes a l'article 19 de l'esmentada Llei 49/2002, de 23 de desembre, s'elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les activitats prioritàries de mecenatge.