Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1. Entitats beneficiàries del mecenatge

Normativa: Vegeu els articles 2 i 16 i les disposicions addicionals cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, dècima, divuitena i divuitena Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Dan dret a la deducció els donatius, les donacions i aportacions realitzats pel contribuent a qualsevol de les entitats que a continuació es relacionen:

 1. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública, incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24).
 2. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament sempre que tinguin la forma jurídica de Fundació o Associació.
 3. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
 4. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
 5. Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
 6. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
 7. Les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes.
 8. L'Institut Cervantes.
 9. El Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlegs de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.
 10. Els Organismes Públics d'Investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.
 11. La Creu Roja Espanyola i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols.
 12. L'Obra Pía dels Santos Llocs.
 13. Els consorcis Casa d'Amèrica, Casa d'Àsia, “Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània” i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
 14. Les fundacions pròpies d'entitats religioses inscrites en el Registre d'Entitats Religioses que compleixin els requisits de les entitats sense fins lucratius establerts en la Llei 49/2002.
 15. Les entitats de l'Església Catòlica establertes en els articles IV i V de l'Acord sobre Afers Econòmics subscrit entre l'Estat espanyol i la Santa Seu i les entitats d'unes altres esglésies, confessions o comunitats religioses, que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol.
 16. L'Institut d'Espanya i les Reals Acadèmies integrades en el mateix, així com de les institucions de les Comunitats Autònomes que tinguin fins anàlegs als de la Real Academia Española.
 17. El Museu Nacional del Prado.
 18. El Museu Nacional Centre d'art Reina Sofia.