Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Percentatges de deducció

Normativa:Vegeu-se l'article 19 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Atenció:l'import d'aquesta deducció es consignarà a la casella [0723] de l'annex A.2) de la declaració.

a. En general

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció, determinada d'acord amb l'establert en l'apartat anterior, la següent escala aplicable durant el període impositiu 2020:

Base de deducció Import fins aPercentatge de deducció
150 euros 80
Resta base de deducció 35
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 40

Novetat 2020: la disposició final segona del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 (BOE del 6), ha modificat, amb efectes d'1 de gener de 2020, l'article 19.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per elevar en 5 punts percentuals els percentatges de deducció previstos a l'esmentat article per a les donacions.

b. Tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà el 40 per 100.

Covid-19: els donatius per a suport davant el Covid-19 realitzats a les entitats beneficiàries del mecenatge, entre les quals es troben, entre altres, l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, tenen dret a la deducció per donatius en els percentatges indicats.Aquestes donacions estaran, a més, afectades, acord amb l'article 47 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març (BOE d'1 d'abril), al finançament exclusiu de les despeses derivats de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 i podran destinar-se a atendre despeses tals com equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigacions i qualsevol altre que pugui contribuir a reforçar les capacitats de resposta davant l'esmentada crisi sanitària.