Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Límit conjunt de les deduccions dels articles 35, 36 i 38 LIS a les Canàries

 • Límit conjunt general:60 per 100 o al 90 per 100

  D'acord amb l'article 94.1.b) Llei 20/1991, de 7 de juny de 1991, el límit conjunt sobre la quota serà sempre superior en un 80 per 100 al que es fixi en el règim general, amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals.

  Per tant, els límits conjunts de l'article 39.1 LIS s'eleven al 60 per 100 o al 90 per 100.

  En conseqüència, les deduccions per inversions dels articles 35, 36 i 38 LIS, aplicades a les Canàries en el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 60 per 100 de la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles [0545] y [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habituals (en el cas de contribuents a qui li és aplicable el règim transitori d'aquesta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (∑ caselles [0547] y [0548];menys ∑ caselles [0549]; [0550] y [0551], respectivament).No obstant això, s'elevarà al 90 per 100 quan l'import de les deduccions dels articles 35 i 36 excedeixi del 10 per 100 de l'esmentada quota.

 • Limiti conjunt per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro:70 per 100 o al 100 per 100

  No obstant això, a partir de l'exercici 2019 per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, el límit mínim del 80 per 100 s'incrementarà al 100 per 100 i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes d'acord amb la qual cosa estableix l'article 1.Cuarenta i un de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (BOE del 6].En conseqüència, en aquests casos, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro els límits conjunts (del 60 per 100 o 90 per 100) s'eleven, respectivament, al 70 per 100 i al 100 per 100.

  L'aplicació del límit del 90 per 100 (del 100 per 100 per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro) està condicionada al compliment dels requisits exigits per al límit del 50 per 100 que es comenta en parlar del límit conjunt en el règim general de deducció per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'Impost sobre Societats d'aquest Capítol.

  L'aplicació dels límits previstos per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro en aquells casos en els quals el contribuent també generi deduccions en altres territoris de les Canàries haurà d'atendre simultàniament a les següents regles:

  1. Les deduccions generades a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro hauran de respectar el seu propi límit millorat (70/100 per 100).Igualment, les deduccions generades en la resta del territori canari també hauran de respectar el seu propi límit millorat (60/90 per 100).
  2. En cas que existeixin tant deduccions a les tres illes esmentades (La Palma, La Gomera i El Hierro) com en la resta del territori canari, el límit màxim per a ambdós tipus de deduccions serà el superior, és a dir, el límit millorat de les tres illes  (70/100 per 100).
  3. En el supòsit que es presentin deduccions a les tres illes esmentades i en la resta del territori canari, aquestes últimes no podran beneficiar-se del límit incrementat de les tres illes.
 • Aplicació del límit conjunt

  Finalment assenyalar que aquest límit conjunt sobre la quota és independent del que correspongui per les inversions acollides al Règim General de deduccions del LIS i als Règims de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic recollits a l'annex A.3) de la declaració.