Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions a entitats sense ànim de lucre

Normativa:Art. 4 ter Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia de la deducció

Els contribuents en tindran de dret una deducció addicional a la deducció general per donatius i altres aportacions prevista a l'article 68.3 de la Llei de IRPF, pels donatius, donacions i aportacions a les entitats a qui es refereix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, d'acord amb la següent escala:

Base de deduccióPercentatge de deducció
Fins a 150 euros 20
Resta base de deducció 15
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 17,5

Tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat: Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà el 17,5 per cent.

Base màxima de la deducció

  • La base de la deducció, no podrà excedir del 10 per 100 de la base liquidable del contribuent.
  • La base de la deducció serà la definida en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

    Vegeu sobre això al Capítol 16, l'epígraf "Deduccions per donatius i altres aportacions".

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions "Per donacions amb finalitat ecològica" i "Per donacions i aportacions per a finalitats culturals, esportives, investigació o docència", quan la mateixa s'apliqui sobre les quantitats aportades als mateixos beneficiaris perceptors dels donatius, donacions i aportacions que originen l'aplicació d'aquella.