Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits per la Generalitat en virtut de l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal

Normativa:Lletra b) de la disposició addicional 17a Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la deducció

L'import que resulti d'aplicar el tipus de gravamen general general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents dels ajuts públics concedides.

La deducció resultarà aplicable només pels contribuents que obtinguin ajuts públics concedides per la Generalitat en virtut de l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.

Vegeu la Ordre 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. 8834 de 15-06-2020).