Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B. En particular, segons la situació familiar que dona dret a la deducció

A més de l'anterior i, en funció de la deducció que es pretengui aplicar, tindran dret a minorar la quota diferencial els contribuents en qui es presentin les següents circumstàncies:

a. Per cada descendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a l'article 58 de la Llei del IRPF.

b. Per cada ascendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l'aplicació del mínim per ascendents previst a l'article 59 de la Llei del IRPF.

c. Pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, els contribuents el cònjuge dels quals amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres a) i b) anteriors.

Renda anual: el concepte de renda anual, a aquests efectes, està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació.Ara bé, els rendiments s'han de computar pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents, tret d'en el cas de rendiments del treball, en els que es podran tenir en compte la reducció prevista a l'article 18 de la Llei del IRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

D'acord amb l'anterior, el concepte de rendiment net del treball que s'ha de tenir en compte per aplicar l'esmentat límit ha de ser el definit a l'article 19 de la Llei del IRPF -incloent la minoració per aplicació de la reducció de l'article 18 de la Llei del IRPF-, quedant, en conseqüència, l'esmentat rendiment minorat en totes les despeses de l'article 19.2, inclosa la despesa específica de 2.000 euros de la seva lletra f).

d. Per família nombrosa, els contribuents que siguin un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d'una família nombrosa conforme a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Important:el contribuent haurà de comptar amb el títol de família nombrosa o, en el seu cas, acreditar la condició de persona amb discapacitat del cònjuge no separat legalment, ascendent o descendent d'acord amb l'establert en el article 72 del Reglament del IRPF.

e. Per ser un ascendent amb dos fills i complir totes i cada una de les següents condicions:

  • Estar separat legalment, o sense vincle matrimonial,
  • No tenir dret a percebre anualitats per aliments pels fills,

    Als efectes establerts a l'article 81 bis de la Llei de l'IRPF, el dret a percebre aliments exigeix una resolució judicial que així ho determini.No obstant això, s'ha de tenir en compte que, a partir de les modificacions introduïdes per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, a la resolució judicial de divorci s'equipara l'acord dels cònjuges mitjançant la formulació d'un conveni regulador davant del Secretari judicial o en escriptura pública davant de Notario

  • Tenir de dret pels fills a la totalitat del mínim per descendents previst a l'article 58 de la Llei del IRPF.

    Els contribuents separats legalment amb dos fills sense dret a anualitats per aliments, tenen dret a la totalitat del mínim quan tinguin atribuïda la guarda i custòdia dels fills en exclusiva.Per tant, a diferència de l'anterior, quan la guarda i custòdia sigui compartida el mínim per descendent es prorratejarà entre ambdós pares i no es tindrà dret a aplicar aquesta deducció.

    Per la seva part els ascendents sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a anualitats per aliments, tindran dret a aplicar la totalitat del mínim quan no hi hagi convivència amb l'altre progenitor i ambdós fills convisquin únicament i exclusivament amb un ascendent.