Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Funcionaris i empleats amb destinació a l'estranger

Règim d'excessos

En els termes establerts a l'article 9.A.3.b) del Reglament del IRPF, té la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien, en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, les següents persones amb destinació a l'estranger, sempre que siguin contribuents pel IRPF.

  • Funcionaris públics espanyols.
  • Personal al servei de l'Administració de l'Estat.
  • Funcionaris i personal al servei d'altres Administracions Públiques.
  • Empleats d'empreses amb destinació a l'estranger.

Important: en aquests supòsits no s'exigeix el requisit que el desplaçament i permanència del perceptor sigui per un període continuat inferior a nou mesos.Així mateix, l'aplicació d'aquest règim de dietes exceptuades de gravamen és incompatible amb l'exempció per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger.

Calculo de l'import exempt

  • Tractant-se de funcionaris públics espanyols amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés» que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, com a conseqüència de l'aplicació dels mòduls i de la percepció de les indemnitzacions previstes als articles 4, 5 i 6 del Reial Decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger, i calculant l'esmentat excés en la forma prevista a l'esmentat Reial Decret, i la indemnització prevista a l'article 25.1 i 2 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
  • En el supòsit de personal al servei de l'Administració de l'Estat amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés» que percebin sobre les retribucions totals que obtindria per sous, triennis, complements o incentius, en el supòsit de trobar-se destinat a Espanya.A aquests efectes, l'òrgan competent en matèria retributiva acordarà les equiparacions retributives que puguin correspondre a l'esmentat personal si estigués destinat a Espanya.
  • En el cas d'empleats d'empreses, amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés» que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien per sous, jornals, antiguitat, pagues extraordinàries, fins i tot la de beneficis, ajuda familiar o qualsevol altre concepte, per raó de càrrec, ocupació, categoria o professió en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya.

Incompatibilitat

El contribuent podrà optar per l'aplicació d'aquest règim d'excessos en substitució de l'exempció per als rendiments percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger que es comenta al Capítol 2.