Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

17. Rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger, amb el límit de 60.100 euros anuals

Normativa: Arts. 7.p) Llei IRPF i 6 Reglament IRPF

Requisits

Estan exempts els rendiments de treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger quan es donin  els següents requisits:

a) Que els treballs es realitzin per a una empresa o entitat no resident a Espanya o un establiment permanent radicat a l'estranger .

En particular, quan l'entitat destinatària dels treballs estigui vinculada amb l'entitat ocupadora del treballador o amb aquella en la que presti els seus serveis, s'entendran que els treballs s'han realitzat per a l'entitat no resident quan d'acord amb el que preveu l'article 16.5 del de la Llei de l'impost sobre Societats pugui considerar-se que s'ha prestat un servei intragrup a l'entitat no resident perquè l'esmentat servei produeixi o pugui produir un avantatge o utilitat a l'entitat destinatària.

Nota: per a l'aplicació d'aquesta exempció a les rendes obtingudes a l'estranger per funcionaris destacats en organismes internacionals vegeu la sentència del Tribunal Suprem 428/2019, de 28 de març.

b) Que en el territori en què es realitzin els treballs s'apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la de l'IRPF i no es tracti d'un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.

Es considera complert aquest requisit quan el país o territori en el que es realitzin els treballs tingui subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d'intercanvi d'informació. Per a la resta de països (amb els que no existeixi Conveni), caldrà estar a l'existència d'un impost idèntic o anàleg.

Quantificació de l'import exempt

L'exempció tindrà un límit màxim de 60.100 euros anuals

Per al càlcul de la retribució corresponent als treballs realitzats a l'estranger, hauran de prendre's en consideració els dies que efectivament el treballador ha estat desplaçat a l'estranger, així com les retribucions específiques corresponents als serveis prestats a l'estranger.

Per al càlcul de l'import dels rendiments meritats cada dia pels treballs realitzats a l'estranger, al marge de les retribucions específiques corresponents als esmentats treballs, s'aplicarà un criteri de repartiment proporcional tenint en compte el número total de dies de l'any.

Incompatibilitat amb el règim d'excessos

Finalment, aquesta exempció és incompatible, per als contribuents destinats a l'estranger, amb el règim d'excessos  exclosos de tributació per retribucions percebudes per empleats d'empreses i funcionaris destinats a l'estranger previstos en l'article 9.A.3.b) del Reglament de l'IRPF, sigui quin sigui el seu import. El contribuent podrà optar per l'aplicació del règim d'excessos en substitució d'aquesta exempció.

A diferència del règim d'excessos de l'article 9.A.3.b) del Reglament de l'IRPF, són compatibles amb l'exempció per treballs realitzats a l'estranger, les quantitats percebudes en concepte de desplaçament i estada a les que resulti d'aplicació el règim general de dietes exceptuades de gravamen de l'article 9.A.3.a) del Reglament de l'IRPF.

Exemple:

El senyor J.L.M. va ser enviat per la seva empresa des del dia 1 d'abril a 30 de juny de 2020 a una empresa filial situada al Brasil amb l’objecte de la formació i perfeccionament del personal d'aquesta filial. Una vegada realitzat aquest treball, el senyor J.L.M. retorn a Espanya, continuant en l'empresa en el seu règim normal de treball i salari.

Com a retribució especifica pels serveis prestats a l'estranger el senyor J.L.M va percebre la quantitat de 10.250 euros.

Així mateix, per cobrir les despeses corresponents a desplaçament i manutenció durant la seva estada al Brasil l'empresa compro i pagament els bitllets d'avió i li abono 80 euros al dia durant els tres mesos que va prestar els seus serveis en la filial per a despeses de manutenció.

Determinar l'import exempt de la retribució corresponent als treballs realitzats a l'estranger, sabent que el salari anual que percep de la seva empresa ascendeix a 75.000 euros.

Solució:

En complir-se, segons les dades de l'exemple, els requisits establerts per la normativa de l'IRPF, és procedent aplicar l'exempció de la qual quantificació s'efectua de la següent manera:

a) Retribucions meritades durant els dies d'estada a l'estranger:

  • Corresponent al salari: (75.000 ÷ 365) x 91 =  18.698,63
  • Corresponent als serveis prestats a l'estranger (*) = 10.250
  • Total (18.698,63 + 10.250) = 28.948,63

(*) Els bitllets d'avió i les despeses de manutenció diaris estan exempts perquè no superen el límit legal. Vegeu l'apartat sobre  dietes i  assignacions per a despeses de viatge exempts  en el Capítol 3 d'aquest Manual.(Tornar)

b) Import de l'exempció: (18.647,54 + 10.250) = 28.948,63 (**)

(**) Aquest import entra dins el límit màxim d'exempció anual que són  60.100,00 euros