Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre-Resum:Règim transitori:reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social

Prestacions

Reduccions

Límits temporals

Règim transitori:Reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social

De contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions de les empreses

Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contingències esdevingudes posteriorment a 1 de gener de 2012 d'assegurances contractades abans de 20 de gener de 2006.

Aportacions empresarials no imputades als treballadors

La reducció s'aplica sobre la prestació percebuda.

Reducció 40 per 100 en els següents supòsits:

 • Prestacions per invalidesa.
 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015.

  El règim transitori serà d'aplicació, en el seu cas, a les prestacions percebudes a l'exercici en el qual esdevingui la contingència corresponent, o als dos exercicis següents.

 • Prestacions derivades de contingències esdevingudes als exercicis 2012 a 2014.

  El règim transitori només podrà ser d'aplicació, en el seu cas, a les prestacions percebudes fins a l'acabament del vuitè exercici següent a aquell en el qual va esdevenir la contingència corresponent.

Si la prestació en forma de capital es percep una vegada finalitzats aquests terminis, el contribuent no podrà aplicar cap reducció per aquest concepte

Aportacions empresarials imputades als treballadors

La reducció s'aplica sobre:

(+) Prestació percebuda

(–) Contribucions empresarials imputades al treballador

(–) Aportacions, en el seu cas, efectuades pel mateix treballador

Reducció 75 per 100 en els següents supòsits:

 • Rendiments corresponents a primes amb més de cinc anys d'antelació.
 • Prestacions invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.

Reducció 40 per 100 en els següents supòsits:

 • Rendiments corresponents a primes amb més de dos anys d'antelació.
 • Restants prestacions per invalidesa.

Aquest règim fiscal de reduccions s'aplica a les prestacions percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu i només serà aplicable a la part de la prestació corresponent a les primes satisfetes fins a 31 de desembre de 2006, així com les primes ordinàries previstes a la pòlissa original satisfetes posteriorment a aquesta data.

De plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats

Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contingències esdevingudes posteriorment a 1 de gener de 2012.

La reducció només podrà atorgar-se a les quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006.

La reducció es refereix al conjunt dels plans de pensions i plans de previsió assegurats subscrits per un mateix partícip i respecte de la mateixa contingència.

En el supòsit de percebre en forma de capital prestacions derivades d'un pla de pensions i d'una mutualitat de previsió social per la mateixa contingència, l'aplicació de la reducció es referirà a la prestació del pla de pensions i a la de la mutualitat de previsió social de forma independent.

Reducció 40 per 100 quan es donin les següents circumstàncies:

 • Quan hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.
 • Quan corresponguin a prestacions per invalidesa, sigui quin sigui el període de temps transcorregut des de la primera aportació.

Reducció 50 per 100 per a:

 • Prestacions percebudes en forma de capital per persones amb discapacitat dels sistemes de previsió social constituïts a favor seu, sempre que haguessin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.