Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Introducció

Normativa:Art. 25.3 Llei IRPF

Els rendiments, dineraris o en espècie, procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa generen rendiments del capital mobiliari subjectes al IRPF, sempre que coincideixin contractant i beneficiari en una mateixa persona, tret d'en el supòsit de les assegurances d'invalidesa el beneficiari del qual és el creditor hipotecari en el qual les rendes tindran el mateix tractament fiscal que hagués correspost de ser el beneficiari el mateix contribuent.

En cas contrari (això és, quan no coincideixin contractant i beneficiari) la percepció normalment tributarà en l'Impost sobre Successions i Donacions.

S'exceptuen d'aquesta qualificació com rendiments del capital mobiliari, les operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa quan, d'acord amb l'article 17.2.a) de la Llei del IRPF , hagin de tributar com rendiments del treball.

Prestacions de contractes d'assegurança que tributen com rendiments de treball

Normativa:Art. 17.2 a) Llei IRPF.

Tributen com rendiments del treball les prestacions derivades dels següents contractes d'assegurança concertats en el marc de la previsió social:

  • Contractes d'assegurances concertades amb mutualitats de previsió social les aportacions de les quals hagin pogut ser, almenys en part, despesa deduïble o objecte de reducció en la base imposable.
  • Plans de previsió social empresarial, així com les assegurances col·lectives que instrumentin els compromisos per pensions assumits per les empreses, en els termes previstos en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).
  • Plans de previsió assegurats.
  • Segurs de dependència conforme al disposat en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE del 15).

Com veurem al llarg d'aquest apartat, a efectes de sotmetre a gravamen els rendiments del capital mobiliari procedents de les operacions de capitalització i dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa, la Llei del IRPF estableix distincions en funció de la forma de percepció de les prestacions (renda o capital), el termini de les operacions i la cobertura de les contingències, com per exemple, la jubilació o la invalidesa.

Tenen la consideració d'operacions de capitalització les basades en tècnica actuarial, que consisteixin a obtenir compromisos determinats quant a la seva durada i al seu import a canvi de desemborsaments únics o periòdics prèviament fixats.Vegeu l'Annex de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (BOE de 15 de juliol), apartat B).b).2.

El contracte d'assegurança de vida és el contracte en el qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament de la prima estipulada i dins dels límits establerts en la Llei i al contracte, a satisfer el beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en el cas de mort o bé de supervivència de l'assegurat, o d'ambdós esdeveniments conjuntament.L'assegurança sobre la vida pot estipular-se sobre la vida pròpia o la d'un tercer, tant per a cas de mort com per a cas de supervivència o ambdós conjuntament, així com sobre una o diversos caps (article 93 Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança).