Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

c) Extinció de rendes temporals o vitalícies a l'exercici del dret de rescat

Normativa:Art. 25.3 a) 5è Llei IRPF

El rendiment del capital mobiliari en aquests supòsits, sempre que les rendes no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, serà el resultat de la següent operació:

(+) Import del rescat

(+) Rendes satisfetes fins al moment del rescat

(-) Primes satisfetes

(-) Quanties que hagin tributat com rendiments del capital mobiliari, d'acord amb l'indicat en els números anteriors

(-) Rendibilitat acumulada fins a la constitució de les rendes (*)

(=) Rendiment del capital mobiliari

(*) Únicament en els supòsits en què les rendes hagin estat adquirides per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i inter vivos i quan es tracti de rendes la constitució del qual s'hagués produït anteriorment a l'entrada en vigor de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'IRPF (1 de gener de 1999) per la rendibilitat que ja va tributar anteriorment.(Tornar)

Quan l'extinció de la renda es produeixi com a conseqüència de la mort del perceptor, no es genera rendiment del capital mobiliari per al mateix.

Les prestacions percebudes en forma de renda per mort del beneficiari estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions, per la qual cosa no tributen en l'Impost sobre la Renda.