Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Supòsit especial:"Unit Linked" (contractes d'assegurances de vida en les quals l'acceptant assumeixi el risc de la inversió)

Normativa:Art.14.2.h) de la Llei IRPF

Els "unit linked" són assegurances de vida en les quals l'acceptant de l'assegurança pot decidir i modificar els actius financers en els que desitja materialitzar les provisions tècniques corresponents a la seva assegurança, assumint el risc de la inversió.

Tributació

En funció que aquests contractes d'assegurances compleixin o no les condicions que indiquem més endavant poden resultar-los aplicables dos règims tributaris diferents:

a) Si el contracte d'assegurança compleix alguna de les condicions legalment establertes a l'efecte durant tota la vigència del contracte:el règim fiscal aplicable és el dels contractes d'assegurança de vida exposada en els apartats anteriors dins de "Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa" sense que els traspassos realitzats entre els actius aptes per materialitzar les inversions tinguin cap rellevància fiscal.

b) Si el contracte d'assegurança no compleix les condicions legalment establertes a l'efecte durant tota la vigència del contracte:l'acceptant de l'assegurança haurà d'imputar en cada període impositiu com a rendiment del capital mobiliari la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament del període impositiu.

En aquest supòsit, l'import imputat minorarà el rendiment derivat de la percepció de quantitats d'aquests contractes.

Condicions legals que s'han de complir durant tota la vida del contracte perquè resulta aplicable el règim general dels contractes d'assegurances de vida:

1º. Que no s'atorgui a l'acceptant la facultat de modificar les inversions afectes a la pòlissa.

2º. Que les provisions matemàtiques es trobin invertides en:

  1. Accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, predeterminades als contractes, sempre que:

   - Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva adaptades a la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (BOE del 5).

- Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva emparades per la Directiva 2009/65/ CE, de 13 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell.

Precisió: Encara que l'article 14.2.h) de la Llei de l'IRPF esmenta a la Directiva 85/611/CE la mateixa va ser derogada, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2011, per l'article 117 de la Directiva 2009/65/CE que, a més, va establir que les referències a la Directiva derogada s'entendran fetes a l'esmentada Directiva 2009/65/CE.

 1. Conjunts d'actius reflectits de forma separada en el balanç de l'entitat asseguradora, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • La determinació dels actius haurà de correspondre, a tota hora, a l'entitat asseguradora.
  • La inversió de les provisions s'haurà d'efectuar en els actius aptes per a la inversió de les provisions tècniques recollits a l'article 50 del Reglament d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, a excepció dels béns immobles i drets reals immobiliaris.
  • Les inversions de cada conjunt d'actius hauran de complir els límits de diversificació i dispersió establerts, amb caràcter general, per als contractes d'assegurança pel text refós de la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre (BOE del 5 de novembre) i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, i altres normes que es dictin en desenvolupament d'aquella.

   No obstant això, s'entendrà que compleixen tals requisits aquells conjunts d'actius que provin de desenvolupar una política d'inversió caracteritzada per reproduir un determinat índex borsari o de renda fixa representatiu d'algun dels mercats secundaris oficials de valors de la Unió Europea.

  • L'acceptant únicament tindrà la facultat d'elegir, entre els diferents conjunts separats d'actius en quins ha d'invertir l'entitat asseguradora la provisió matemàtica de l'assegurança, sense que en cap cas pugui intervenir en la determinació dels actius concrets en què, dins de cada conjunt separat, s'inverteixin les provisions.
 2. En aquests contractes, l'acceptant o l'assegurat podrà triar, d'acord amb les especificacions de la pòlissa, entre les diferents institucions d'inversió col·lectiva o conjunts separats d'actius, expressament designats als contractes, sense que puguin produir-se especificacions singulars per a cada acceptant o assegurat.