Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits

Els rendiments que han d'incloure's en la base imposable general, i la tributació dels quals s'efectua al tipus marginal que correspongui de les escales del IRPF, són els següents:

. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor

Aquest supòsit pot donar-se en aquells casos en els quals el beneficiari o perceptor dels rendiments derivats de la propietat intel·lectual sigui un tercer diferent de l'autor com, per exemple, un hereu.

El tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, és el 2020 el 15 per 100.

Rendiments percebuts pels mateixos autors: els rendiments de la propietat intel·lectual percebuts pels propis autors tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.No obstant això, quan aquesta activitat suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, es qualifiquen com rendiments d'activitats professionals o artístiques.

Finalment, quan no se cedeixi el dret a la seva explotació, es qualificaran com rendiments derivats d'activitats empresarials.

. Rendiments procedents de la propietat industrial

Perquè els rendiments derivats de la propietat industrial tinguin la consideració de rendiments del capital mobiliari, és precís que la propietat industrial no sigui afecta a activitats econòmiques realitzades pel contribuent, ja que en aquest cas els rendiments s'hauran d'incloure entre els procedents de les esmentades activitats.

. Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica

Igual com en el supòsit anterior, la consideració d'aquests rendiments com derivats del capital mobiliari està condicionada al fet de què l'assistència tècnica no es deixi en l'àmbit d'una activitat econòmica, en el cas del qual els rendiments es comprendran entre els procedents de l'activitat econòmica desenvolupada.

. Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines

Es qualifiquen com rendiments del capital mobiliari sempre que l'arrendament no constitueixi en si mateix una activitat econòmica.

Ara bé, en relació amb l'arrendament de béns mobles, s'ha d'assenyalar que si aquests es arrenden conjuntament amb el bé immoble en el que se situen, el rendiment obtingut es computarà íntegrament entre els procedents del capital immobiliari.

Així mateix, s'ha de diferenciar entre l'arrendament d'un negoci i el d'un local de negoci:

  1. Arrendament de negoci: si l'objecte del contracte d'arrendament no són només els béns mobles i immobles, sinó també una unitat econòmica amb entitat pròpia susceptible de ser immediatament explotada, o pendent per ser-ho de meres formalitats administratives, es tracta d'un arrendament de negoci i el rendiment percebut es computarà entre els procedents del capital mobiliari.
  2. Arrendament de local de negoci: si l'objecte de l'arrendament és únicament el local de negoci, el rendiment es considerarà procedent del capital immobiliari.

. Rendiments procedents del subarrendament percebuts pel sotsarrendador

Tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari els procedents del subarrendament que siguin percebuts pel sotsarrendador, sempre que no constitueixin activitat econòmica.Els rendiments percebuts pel titular de l'immoble o del dret real sobre el mateix tenen la consideració de rendiments de capital immobiliari.

. Rendiments procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge

Les quantitats percebudes pel contribuent per la cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, tret que la cessió tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica, en el cas del qual, es qualifica com a rendiment de l'activitat econòmica.

Quan els rendiments es percebin per persones o societats cesionarias del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització resulta aplicable el règim d'imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge el comentari del qual es realitza al Capítol 10.

Recordi: els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis que procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent en els termes establerts a l'article 18 de la LIS que corresponguin a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a l'entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última, formen part de la base imposable general.