Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles de còmput de la magnitud màxima d'exclusió

Regles generals

Normativa:Vegeu article 3.1.d) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOEdel 30).

A efectes de determinar per a cada activitat si la magnitud corresponent a la mateixa excedeix o no de les quantitats màximes indicades en l'anterior relació, hauran de tenir-se en compte les següents particularitats:

a. La magnitud “fets servir"Comprendrà totes les persones, assalariades o no assalariades, que treballin efectivament en l'activitat principal i en qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el règim.La seva quantia es determinarà per la mitjana ponderada corresponent al període en què s'hagi exercit l'activitat durant l'any immediat anterior.

Per determinar la mitjana ponderada s'aplicaran exclusivament les següents regles:

  • Només es tindrà en compte el nombre d'hores treballades durant el període en què s'hagi exercit l'activitat durant l'any immediat anterior.

  • Es computarà com una persona no assalariada, la que treballi en l'activitat almenys 1.800 hores/any.Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior a 1.800, s'estimarà com a quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800.

    No obstant això, l'empresari es computarà com una persona no assalariada.En aquells supòsits en què pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, tals com jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat.En aquests supòsits, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà l'empresari en 0,25 persones/any, tret de quan s'acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

  • Es computarà com una persona assalariada, la que treballi el nombre d'hores anuals per treballador fixat al conveni col·lectiu corresponent o, en el seu defecte, 1.800 hores/ any.Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior o superior, s'estimarà com a quantia de la persona assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades i les fixades al conveni col·lectiu o, en el seu defecte, 1.800.

b. Les magnituds “vehicles” y “safates"Es refereix, respectivament, al nombre màxim de vehicles o safates que s'utilitzin qualsevol dia de l'any per al desenvolupament de l'activitat principal i de qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el mètode.

Important:el primer any d'exercici de l'activitat es tindrà en compte el nombre de persones ocupades o vehicles o safates a l'inici de la mateixa.

Quan en un any natural se superi la magnitud màxima en alguna activitat, el contribuent quedarà exclòs, a partir de l'any immediat següent, del mètode d'estimació objectiva, havent de determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, sempre que es reuneixin els requisits establerts per a l'esmentada modalitat i no es renunciï a la seva aplicació, en el cas del qual resultarà aplicable la modalitat normal de l'esmentat mètode. 

Els requisits establerts per a aplicació de la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, i els efectes de la renúncia a la mateixa, es comenten en el Capítol 7.

Regles especials

Per a la determinació de les magnituds excloents del mètode d'estimació objectiva s'haurà de computar no només la magnitud específica corresponent a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en què participin qualsevol dels anteriors, en les quals es presentin les circumstàncies següents:

a. Que les activitats econòmiques desenvolupades siguin idèntiques o similars.

A aquests efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

b. Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

Quan es tracti d'entitats en règim d'atribució de rendes s'hauran de computar no només la magnitud específica corresponent a l'activitat econòmica desenvolupada per la mateixa entitat en règim d'atribució, sinó també les corresponents a les desenvolupades pels seus socis, hereus, comuners o partícips;els cònjuges, descendents i ascendents d'aquests;així com per altres entitats en règim d'atribució de rendes en què participin qualsevol de les persones anteriors, en qui es presentin les circumstàncies anteriorment assenyalades.