Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Càrrega del vehicle"

Normativa:Instrucció 2.1.10ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

La capacitat de càrrega d'un vehicle o conjunt de vehicles serà igual a la diferència entre la massa total màxima autoritzada determinada tenint en compte les possibles limitacions administratives, que en el seu cas, es ressenyin a les Targetes d'Inspecció Tècnica, amb el límit de 40 tones, i la suma de les tares corresponents als vehicles portants (pes en buit del camió, remolc, semiremolc i cap tractor), expressada, segons procedeixi, en quilograms o tones, aquestes últimes amb dues xifres decimals.

En el cas de caps tractors que utilitzin diferents semiremolcs, la seva tara s'avaluarà en vuit tones com a màxim.

Quan el transport es realitzi exclusivament amb contenidors, la tara d'aquests s'avaluarà en tres tones.