Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Consum d'energia elèctrica"

Normativa: Instrucció 2.1.5ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Per consum d'energia elèctrica s'entendrà la facturada per l'empresa subministradora, de la qual unitat és 100 quilowatts per hora (kW/h). Quan en la factura es distingeixi entre energia "activa" i "reactiva", només es computarà la primera.

Covid-19: per a la quantificació del mòdul "consum d'energia elèctrica" no es computaran els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies en què va estar declarat l'estat d'alarma durant el primer semestre de 2020 (99 dies) així com els dies del segon semestre de 2020 en els que, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19 (també denominat SARS-CoV-2).