Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Consum d'energia elèctrica"

Normativa:Instrucció 2.1.5ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Per consum d'energia elèctrica s'entendrà la facturada per l'empresa subministradora, la unitat de la qual és 100 quilowatts per hora (kw/h).Quan a la factura es distingeixi entre energia "activa" i "reactiva", només es computarà la primera.

Covid-19:per a la quantificació del mòdul "consum d'energia elèctrica" no es computaran els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020 (99 dies) així com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2).