Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Màquines recreatives"

Normativa: Instrucció 2.1.13ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Únicament es computaran les màquines recreatives instal·lades que no siguin propietat del titular de l'activitat.

Aquesta magnitud comprèn dos mòduls: màquines tipus "A" i màquines tipus "B" d'acord amb el que disposen els articles 4t i 5è, respectivament, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Reial decret 2110/1998, de 2 d'octubre (BOE del 16).

  • Màquina recreativa tipus "A." Són màquines tipus "A" totes aquelles de mer passatemps o esbarjo que es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguin concedir cap tipus de premi en metàl·lic, en espècie o en forma de punts canviables per objectes o diners.
  • Màquina recreativa tipus "B." Són màquines tipus "B" aquelles que, a canvi del preu de la jugada, concedeixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, d'acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.

Atenció: tingui en compte que les màquines propietat del titular constitueixen una activitat independent, classificada en l'epígraf 969.4 de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).