Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Taules"

Normativa:Instrucció 2.1.8ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Als bars i cafeteries, així com als restaurants, la unitat “taula” s'entendrà referida a la susceptible de ser ocupada per quatre persones.Les taules de capacitat superior o inferior augmentaran o reduiran la quantia del mòdul en la proporció corresponent.

Taules que s'utilitzen només durant determinats períodes de l'any.El nombre d'unitats del mòdul "taules" es determinarà en proporció amb la durada del període, computat en dies, durant el qual s'hagin utilitzat les taules al llarg de l'any.

Taulers que s'utilitzen ocasionalment com taules.Es computarà una unitat del mòdul "taules" per cada quatre persones susceptibles d'ocupar els taulers.Una vegada determinat d'acord amb aquest criteri el nombre d'unitats, aquest es prorratejarà en funció del període, computat en dies, d'utilització dels taulers durant l'any.

Barres adaptades per servir menjades.Aquestes barres no es computaran a efectes de determinar el nombre d'unitats del mòdul "taules".