Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Personal assalariat"

Normativa:Instrucció 2.1.2ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Tenen la condició de personal assalariat:

 1. Les persones que treballin en l'activitat i no tinguin la condició de personal no assalariat, inclosos, en el seu cas, els treballadors contractats a través d'Empresas de Treball Temporal (ETT).
 2. El cònjuge i els fills menors del titular de l'activitat que convisquin amb ell, sempre que, existint l'oportú contracte laboral i l'afiliació al règim general de la Seguretat Social, treballin habitualment i amb continuïtat en l'activitat econòmica desenvolupada pel contribuent.

Important: no es computaran com persones assalariades els alumnes de formació professional específica que realitzin el mòdul obligatori de formació en centres de treball.A diferència dels anteriors el personal contractat com a becari s'ha de computar com a personal assalariat.

Regles per al còmput del mòdul "Personal assalariat"

La determinació del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" es realitza mitjançant l'aplicació de les següents regles:

1º. Regla general

 1. Si existeix conveni col·lectiu, es computarà com una persona assalariada la que treballi el nombre d'hores anuals per treballador que hagi estat fixat a l'esmentat conveni.
 2. Si no existeix conveni col·lectiu, s'estimarà que una persona assalariada equival a 1.800 hores/any.

Quan el nombre d'hores sigui inferior o superior a l'indicat, s'estimarà com a quantia de la persona assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades i les fixades al conveni col·lectiu o, en el seu defecte, 1.800 hores.

El nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" s'expressarà amb dos decimals.

 ERTE :ha de tenir-se en compte que, en la mesura que el mòdul "personal assalariat" es quantifica en funció del nombre d'hores efectivament treballades anualment per cada treballador en l'activitat, quan s'aprovi un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE) hauran de quantificar-se les hores anuals treballador per treballador, en funció de les condicions en què cada un d'ells es trobi en el ERTE, computant-se, exclusivament, les hores de treball efectiu.Per això, NO es computaran les hores que corresponguin al temps en què el contracte de treball es trobi suspès temporalment (ERTE de suspensió del contracte de treball) o, en el seu cas, les hores que són objecte de reducció temporalment (ERTE de reducció de jornada).

2º. Per a 2020, com a conseqüència de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2), s'ha establert que NO es COMPUTARAN com hores treballades:

 • Durant el primer semestre, les hores corresponents a els 99 dies en què va estar declarat l'estat d'alarma.
 • Durant el segon semestreles hores corresponents als dies en què s'hagués decretat la suspensió de l'activitat per l'autoritat.

3º. Es computarà en un 60 per 100 al personal assalariat menor de 19 anys i al qual presti els seus serveis sota un contracte d'aprenentatge o per a la formació.

4º. Es computarà en un 40 per 100 al personal assalariat que sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

En aquests dos ultimos casos, quan una persona assalariada compleixi 19 anys o se li reconegui un grau de discapacitat del 33 per 100 o superior durant el període impositiu, el còmput del 60 per 100 o, en el seu cas, del 40 per 100 s'efectuarà únicament respecte de la part del període en què es donin qualssevol d'aquestes circumstàncies.

Important:les reduccions del 60 per 100 i del 40 per 100 anteriorment comentades són incompatibles entre si.

5º. En les activitats en les quals així apareix indicat, el mòdul "personal assalariat" es desglossa en dos:

 • Personal assalariat de fabricació.
 • Resta del personal assalariat.

En aquests casos, el còmput de cada un dels dos mòduls citats s'haurà d'efectuar de forma independent.Quan un mateix treballador desenvolupi tasques de fabricació i d'un altre tipus, el nombre d'unitats que s'ha de computar en cada un dels esmentats mòduls es determinarà en funció del nombre d'hores efectives de treball en cada tasca.Si no fos possible determinar l'esmentat número, s'imputarà el total per parts iguals a cada un dels esmentats mòduls.

Exemple:Determinació del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" fetes servir en l'activitat

Senyor A.C.M. és titular d'un taller de reparacions de vehicles automòbils, epígraf 691.2 del IAE, que ve determinant el rendiment net de la seva activitat pel mètode d'estimació objectiva.

Des de l'any 2004 treballen a jornada completa al taller, a més del titular, dos empleats fixos majors de 19 any.

A l'exercici 2020 s'han produït les següents alteracions a la plantilla de treballadors del taller:

 • L'1 de gener es van contractar, a jornada completa i per un període de 6 mesos (900 hores), dos aprenents majors de 19 anys.
 • El dia 2 de juliol es contracta, per temps indefinit i a jornada completa, un treballador amb un grau de discapacitat del 33 per 100.

Determinar el nombre d'unitats dels mòduls "personal no assalariat" i "personal assalariat" corresponents a l'exercici 2020, suposant que no s'ha sol·licitat ERTE per part del titular i que el nombre d'hores anuals establertes al corresponent conveni col·lectiu és de 1.800 hores/any.

Així mateix, es tindrà en compte per al càlcul que, en el primer semestre, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, el local va estar tancat des del 14 de març fins al 20 de juny (inclusivament), és a dir, 99 dias i que en el segon semestre de 2020 no es va veure suspesa l'activitat realitzant 900 hores els empleats fixos.

Solució:

Mòdul "personal assalariat":

 • Empleats fixos des de 2004

  Hores no treballades (99 dies ÷ 366 dies) x 1.800 horas/año= 487 hores

  Hores treballades (1.800 – 487) = 1.313 hores/treballador

  Hores computables:2 treballadors x 1.313 hores = 2.626 hores

 • Aprenents (període des de l'1 de gener al 30 de juny de 2020):

  Hores no treballades (99 dies ÷ 366 dies) x 1.800 horas/año= 487 hores

  Hores treballades:[900  hores – 487] = 413 hores

  Hores computables:2 treballadors x (60% s/ 413 hores) = 496 hores

 • Nou treballador fix amb discapacitat (període des de l'1 de juliol al 31 de desembre 2020): 

  Hores treballades:900 (corresponents al segon semestre)

  Hores computables 40% s/900horas = 360 hores

 • Càlcul Núm. d'unitats (mitjana):

  [2.626 + 496 + 360 ] ÷ 1.800 hores/any) = 1,93 persones

Mòdul "personal no assalariat":

Titular de l'activitat:1,00 persona

 • Hores no treballades (99 dies ÷ 366 dies) x 1.800 horas/año= 487 hores

 • Hores treballades computables: (1.800 – 487) = 1.313 hores

 • Càlcul Núm. d'unitats (mitjana): 1.313 ÷ 1.800 hores/any = 0,73 persona