Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Personal no assalariat"

Normativa:Instrucció 2.1.1ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Personal no assalariat és el empresari.

També tindran aquesta consideració, el seu cònjuge i els fills menors que convisquin amb ell, quan, treballant efectivament en l'activitat, no constitueixin personal assalariat per no presentar-se algun dels requisits següents:

 • Que treballin habitualment i amb continuïtat en l'activitat empresarial.
 • Que existeixi el corresponent contracte laboral.
 • Que estiguin afiliats al règim general de la Seguretat Social.

Regles per al còmput del mòdul "Personal no assalariat"

Covid-19: per a 2020, com a conseqüència de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2), s'ha establert que NO es COMPUTARAN com hores treballades:

 • Durant el primer semestre, les hores corresponents a els 99 dies en què va estar declarat l'estat d'alarma.
 • Durant el segon semestreles hores corresponents als dies en què s'hagués decretat la suspensió de l'activitat per l'autoritat.

A. Regles generals

 1. Empresari:

  Es computarà com una persona no assalariada l'empresari.En aquells supòsits en què pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, tals com jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat.

  En aquests supòsits, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà al titular de l'activitat en 0,25 persones/any, tret de quan s'acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

 2. Cònjuge i fills menors de l'empresari:

  Es computarà com una persona no assalariada, el cònjuge i fills menors del titular de l'activitat que convisquin amb ell, quan treballin en l'activitat, almenys, 1.800 hores/any.

  Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior a 1.800, s'estimarà com a quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800.

  El nombre d'unitats del mòdul "personal no assalariat" s'expressarà amb dos decimals.

  Important: el personal no assalariat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 es computarà al 75 per 100.A aquests efectes, es prendrà en consideració la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

B. Regla especial del còmput del cònjuge i fills menors de l'empresari

Quan el cònjuge o els fills menors de l'empresari tinguin la consideració de no assalariats, es computaran al 50 per 100, sempre que el titular de l'activitat es computi completament, abans d'aplicar, en el seu cas, la reducció prevista per a persones amb discapacitat anteriorment comentada, i no hi hagi més d'una persona assalariada.

No obstant això l'anterior per a l'exercici 2020 i tenint en compte que, com a conseqüència de la reducció pels dies de l'estat d'alarma i, en el seu cas, suspensió d'activitat establerta a l'article 11.1 del Reial Decret llei 35/2020, el titular de l'activitat no es computarà completament en cap cas, unit al context d'aplicació excepcional i conjuntural de l'esmentat Reial Decret llei i la seva finalitat, resultarà d'aplicació la reducció del 50 per 100 del cònjuge, sempre que es compleixin els restants requisits.

La reducció del 50 per 100 es practicarà després d'haver aplicat, en el seu cas, la corresponent per grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Exemple:Determinació del nombre d'unitats del mòdul "personal no assalariat" fetes servir en l'activitat

Senyor R.G.C., que té reconegut un grau de discapacitat del 33 per 100, és titular d'un bar en el qual únicament treballen ell i la seva esposa, constant l'afiliació d'ambdós al règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

Determinar les unitats del mòdul "personal no assalariat" fetes servir en l'activitat l'any 2020, tenint en compte que va estar tancat unicamente els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020.

Solució:

En no donar-se el requisit de l'afiliació de l'esposa al règim general de la Seguretat Social, aquesta té la consideració de "personal no assalariat".

Mòdul "personal no assalariat":

Dies no computables:Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

Hores no treballades (99 ÷ 366) x 1.800 horas/año= 487 hores

Hores treballades: (1.800 – 487) = 1.313

Hores computables:

 • Titular:75% s/ 1.313 hores = 984,75 hores
 • Esposa:50% s/ 1.313 hores = 656,50 hores
 • Total Hores computables:984,75 + 656,50 = 1.641,25 hores

Càlcul Núm. d'unitats (mitjana):

1.641,25 hores ÷ 1.800 hores/any = 0,91 persona