Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Regles per al còmput dels mòduls

Normativa:   Instrucció 7 per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i art. 11 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23).

En les Ordres que desenvolupen el mètode d'estimació objectiva es fixen una sèrie de normes que ha d'aplicar el contribuent per calcular la mitjana dels signes, índexs o mòduls relatius a tot el període en què hagi exercit l'activitat durant l'esmentat any natural, quan es produeixin durant l'exercici alguna de les següents circumstàncies:

 • Inici de l'activitat posteriorment al dia 1 de gener de l'any natural.
 • Cessi en l'activitat abans del dia 31 de desembre de l'any natural.
 • Exercici discontinu de l'activitat (sense que tinguin aquesta consideració els períodes vacacionals).
 • Haver-se produït variacions durant l'any en la quantia de les variables o mòduls corresponents a l'activitat.

Per a l'exercici 2020, a més de les circumstàncies anteriors, s'ha tingut en compte la incidència dels estats d'alarma decretats durant 2020 establint-se les següents regles per a la quantificació del nombre d'unitats dels diferents mòduls:

1º. NO ES COMPUTARAN, en cap cas, com a període en què s'hagués exercit l'activitat:

 • Durant el primer semestre de 2020 els dies de l'estat d'alarma declarat durant l'esmentat semestre (s'aplica també a les activitats que es van declarar essencials).

  Nota: la declaració de l'estat d'alarma per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus Covid-19 duta a terme pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va incloure amb les seves successives pròrrogues des del 14 de març fins a les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020.Per tant, els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020 van ser 99 dies.

 • Durant el segon semestre, dies en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2).

2º. Teniendo en compte l'anterior, el càlcul de la mitjana dels signes, índexs o mòduls es determinarà:

 1. En els mòduls “personal assalariat” i “personal no assalariat” en funció de les hores treballades, sense computar com hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el número 1r anterior.

 2. En els mòduls “distància recorreguda” i “consum d'energia elèctrica"Es tindran en compte, respectivament, quilòmetres recorreguts o els quilowatts/hora consumits, però no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el número 1r anterior.
 3. En els restants casos, en funció dels dies d'efectiva ocupació, utilització o instal·lació, tenint en compte que els mateixos comprenen els dies normals de descans i vacances, ja que les quanties que es fixen en l'Ordre tenen caràcter anual.Per a aquest càlcul no es computarà, en cap cas, com a període en què s'hagués exercit l'activitat els dies a què es refereix el número 1r anterior.

4º. Quan de la mitjana calculada no resulti un nombre enter, s'expressa amb dues xifres decimals.

Mòduls comuns a diverses activitats:quan existeixi utilització parcial d'un mòdul en l'activitat o sector d'activitat, el valor a computar serà el que resulti del seu prorrateig en funció de la seva utilització efectiva.Si no fos possible determinar aquesta, s'imputarà per parts iguals a cada una de les utilitzacions del mòdul.