Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 3:Ramaderia independent classificada en la divisió 0 de l'IAE

El concepte de ramaderia independent es recull en els apartats Uno i Dues de la Regla 3a de la Instrucció per a l'aplicació de les tarifes de la Divisió 0 del IAE, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE del 6), d'acord amb els quals, tenen la consideració d'activitats de ramaderia independent, les que tinguin per objecte l'explotació d'un conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en algun dels següents casos:

 1. Que pasti o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades de manera agrícola o forestalment per l'amo del bestiar.

  A aquests efectes s'entendrà, en tot cas, que les terres estan explotades per l'amo del bestiar quan es presenti alguna de les circumstàncies següents:

  • Que l'amo del bestiar sigui el titular cadastral o propietari de la terra
  • Quan realitzi pel seu compte activitats tals com a abonat de pastures, segues, henificación, empacat, guaret, recol·lecció, podes, esporgada, aprofitament a dent, etc., necessàries per a l'obtenció dels fencs, palles o pinsos que s'alimenta fonamentalment el bestiar.
 2. L'estabulat fora de les finques rústiques, no considerant-se com a tal, el bestiar que sigui alimentat fonamentalment amb productes obtinguts en explotacions agrícoles o forestals del seu amo, encara que les instal·lacions pecuàries es trobin situades fora de les terres.

 3. El transhumant o trasterminante, no considerant-se com a tal, el bestiar que s'alimenti fonamentalment amb pastures, sitges, vet-nos o pinsos obtinguts en terres explotades per l'amo del bestiar.

 4. El bestiar que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es criï.

  A aquests efectes, s'entén que el bestiar s'alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es criï, quan la proporció d'aquests sigui superior al 50 per 100 del consum total de pinsos, expressat en quilograms.

Sectors diferenciats dins de l'activitat de ramaderia independent

No obstant això, la consideració de la ramaderia independent com una única activitat a efectes del mètode d'estimació objectiva, per a l'aplicació dels índexs de rendiment net és precís distingir entre els ingressos procedents, o imputables als mateixos, dels següents tipus d'explotacions o sectors diferenciats:

 • Porcí de carn, boví de carn, oví de carn, cabrú de carn, avicultura i cunicultura.
 • Porcí de cria, boví de cria, oví de llet, cabrú de llet i apicultura.
 • Boví de llet.
 • Altres activitats ramaderes no compreses expressament en altres apartats.