Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Delimitació de cada una de les activitats

A continuació, es detalla la caracterització de cada una de les esmentades activitats agrícoles, ramaderes i forestals incloses en el mètode d'estimació objectiva a l'exercici 2020.

Atenció: les activitats numerades amb les claus 5 i 6 només queden sotmeses al mètode d'estimació objectiva quan el volum d'ingressos conjunt imputable a les mateixes resulti inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals desenvolupades amb caràcter principal.