Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 1:Agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA

Es consideren activitats agrícoles i ramaderes a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva aquelles activitats agràries mitjançant les quals s'obtenen directament de les explotacions productes naturals, vegetals o animals, que no se sotmeten a processos de transformació, elaboració o manufactura per a l'exercici de la qual sigui preceptiva l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Així mateix, en el mètode d'estimació objectiva es considera com una única activitat el conjunt de les de naturalesa agrícola o ramadera desenvolupades per un mateix titular que siguin susceptibles d'estar incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.

En conseqüència, s'entenen imputables a aquesta única activitat, a més de les vendes o ingressos procedents o relacionats amb les explotacions agrícoles o ramaderes pròpiament dites, els ingressos derivats de la realització per a tercers d'altres treballs o serveis accessoris amb els mitjans ordinàriament fets servir en les esmentades explotacions, sempre que l'import dels mateixos no hagués superat l'any immediat anterior el 20 per 100 del volum total de les operacions procedents del conjunt de les esmentades explotacions.

Ramaderia que es considera inclosa en aquesta activitat a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva:

Pel que es refereix a la ramaderia que es considera inclosa en aquesta activitat, s'ha de matisar que es tracta d'aquella que no tingui la consideració de ramaderia independent, tal com aquesta es defineix en l'epígraf relatiu a l'activitat 3 (ramaderia independent classificada en la divisió 0 del IAE).