Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 6:Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA (REAGP)

Cada una d'aquestes activitats, que es configuren com a independents a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, inclou els següents àmbits o sectors:

Treballs i serveis accessoris prestats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos del REAGP

Tenen aquesta consideració, els realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals a tercers amb els mitjans que ordinàriament utilitzen en les seves pròpies explotacions.Com exemples poden citar-se, entre altres, els següents:

  • Les tasques de plantació, sembra, cultiu, recol·lecció i transport.
  • L'embalatge i condicionament dels productes, inclòs el seu assecatge, neteja, pelat, trossejat, ensilado, emmagatzemament i desinfecció.
  • L'assistència tècnica.
  • L'arrendament dels estris, maquinària i instal·lacions normalment utilitzats per a la realització de les seves activitats agrícoles o ramaderes.
  • L'eliminació de plantes i animals nocius, i la fumigació de plantacions i terrenys.
  • L'explotació d'instal·lacions de reg o drenatge.
  • La tala, tria, estellat i pelat d'arbres, la neteja dels boscos i altres serveis complementaris de la silvicultura de caràcter anàleg.

El requisit d'accessorietat determinant de la inclusió dels mateixos en el mètode d'estimació objectiva està condicionat que l'import obtingut per la realització dels esmentats treballs o serveis, conjuntament amb el de les activitats accessòries que a continuació es comenten, sigui inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals principals.

En cas contrari, en faltar el requisit d'accessorietat, no es consideren els esmentats treballs i serveis inclosos en el mètode d'estimació objectiva.

L'exclusió dels treballs i serveis accessoris del REAGP es produeix en aquells supòsits que la facturació pel conjunt dels realitzats a l'exercici anterior (2019), inclosos els ingressos pels serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar, hagués superat el 20 per 100 del volum total d'operacions de l'explotació agrícola, ramadera o forestal principal.

Si a l'exercici 2019 el volum d'operacions dels treballs i serveis accessoris no va excedir del 20 per 100 del volum total d'operacions de l'activitat principal, els ingressos derivats de la realització dels esmentats treballs i serveis no constitueixen objecte de les activitats numerades amb les claus 5 i 6, sinó que s'inclouran com un servei diferenciat més de l'activitat agrícola o ramadera (clau 1) o forestal (clau 2) desenvolupada.

Activitats accessòries realitzades per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals no incloses en el REAGP

Tenen l'esmentada consideració, l'agroturisme, l'artesania, la caça i pesca, així com altres activitats recreatives i de lleure en les quals l'agricultor, ramader o titular de l'activitat forestal participi com a monitor, guia o expert.

Si les esmentades activitats tenen el caràcter d'accessòries a l'activitat principal en el sentit comentat anteriorment, en no estar les mateixes incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA, es declararan sempre i en tot cas en les claus d'activitat números 5 o 6, segons correspongui.