Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 8:Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria

Segons el disposat en el Codi Civil, el contracte de parceria es regeix, entre altres disposicions, per les relatives al contracte de societat.Per tant, en la mesura que el cedent assumeixi una part dels riscos i responsabilitats derivats de l'explotació, la normativa tributària li atribueix la consideració d'empresari agrari o cultivador directe.