Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 9:Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament els esmentats productes naturals

A efectes de delimitar l'àmbit objectiu d'aquesta activitat, s'haurà de tenir en compte que no es consideren com a tals processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals els actes de mera conservació dels béns, tals com la pasteurització, refrigeració, congelació, assecatge, classificació, neteja, embalatge o condicionament, pelat, pelat, estellat, trossejat, desinfecció o desinsectació.Tampoc no té la consideració de procés de transformació, la simple obtenció de matèries primeres agropecuàries que no requereixin el sacrifici del bestiar.

En tots aquests supòsits, l'única activitat que haurà de declarar-se, serà l'agrícola o ramadera, assenyalada amb les claus 1 o 3, o la forestal, assenyalada amb la clau 2, de la que s'obtinguin els corresponents productes.

Els processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals inclosos en el mètode d'estimació objectiva requereixen que els mateixos es realitzin exclusivament sobre els productes naturals, vegetals o animals, obtinguts pels titulars de les explotacions de les que s'obtinguin.En el supòsit que es transformin, elaborin o manufacturin productes adquirits a tercers, l'esmentada activitat no es troba inclosa en el mètode d'estimació objectiva.

Quan es tracti de transformació de productes forestals no són deduïbles amortitzacions per determinar el rendiment net previ de l'activitat i tampoc no resulta aplicable cap altre índex corrector diferent a l'específic de les activitats forestals per determinar el rendiment net de mòduls.