Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 4:Serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar (incloses aus)

Els serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar constitueixen una activitat a què resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva del IRPF.

No obstant això, si la prestació a tercers de serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar es realitzés amb els mitjans ordinàriament utilitzats per al desenvolupament d'una activitat agrícola, ramadera o forestal pròpia inclosa en el Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca del IVA i el volum d'ingressos derivats dels mateixos juntament amb els derivats dels altres treballs i serveis accessoris de l'esmentat règim especial del IVA no hauria superat l'any anterior el 20 per 100 del volum total de l'explotació, tals serveis no es consideraran com una activitat independent a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, sinó que es computaran formant part de l'activitat principal desenvolupada amb el caràcter de serveis accessoris a la mateixa.