Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles generals de tributació durant els períodes impositius inferiors a l'any natural

Obligació de declarar

Els imports que determinen l'existència de l'obligació de declarar, s'aplicaran en les seves quanties íntegres, independentment del nombre de dies que comprengui el període impositiu del mort, i sense que sigui procedent la seva elevació a l'any.

Rendes que han d'incloure's en la declaració

Normativa: Art. 14.4 Llei IRPF

Les rendes que han d'incloure's en la declaració, seran les meritades durant el període comprès entre l'1 de gener i la data de defunció, incloses les pendents d'imputació, d'acord amb les normes d'imputació temporal de rendes contingudes en la normativa reguladora de l'IRPF.

Les rendes immobiliàries imputades (immobles no arrendats, exclòs l'habitatge habitual i el sòl no edificat) hauran de quantificar-se en funció del nombre de dies que integri el període impositiu que és objecte de declaració.

Important: totes les rendes pendents d'imputació que tingués el mort hauran d'integrar-se en la base imposable de la declaració de l'últim període impositiu. En aquest cas, els successors del mort podran sol·licitar, dins el termini reglamentari de declaració, el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a aquestes rendes, en funció dels períodes impositius als que hagués correspost imputar les rendes, amb el límit màxim de 4 anys, conforme al que disposa l'article 63 del Reglament de l'IRPF.

Reducció per obtenció de rendiments del treball

La reducció que sigui procedent practicar sobre els rendiments nets del treball personal s'aplicarà en la quantia íntegra que correspongui a l'import dels esmentats rendiments nets, sense prorratejar aquesta quantia en funció del nombre de dies que integri el període impositiu.

Vegeu, dins  el  Capítol 3, les quanties i requisits d'aquesta reducció.

Mínim personal, familiar i per discapacitat

Sigui quina sigui la durada del període impositiu, les quanties del mínim personal, familiar i per discapacitat s'aplicaran en els imports que corresponguin, sense prorratejar en funció del nombre de dies del període impositiu.

Vegeu, dins el Capítol 14, les quanties i requisits d'aquests mínims.

Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social

Dins les reduccions per aportacions als sistemes de previsió social, estan inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat, així com a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals.

Els límits màxims de reducció per aportacions als esmentats sistemes de previsió social, així com als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la mutualitat de previsió d'esportistes professionals, s'aplicaran en els seus imports íntegres, sigui quina sigui la durada del període impositiu.

Deduccions de la quota

Els límits màxims establerts per a determinades deduccions de la quota s'aplicaran en la seva quantia íntegra, independentment del nombre de dies del període impositiu.

Important: en el supòsit de matrimonis en el que es produeixi la defunció d'un dels cònjuges, el mínim per descendents es prorratejarà per parts iguals entre ambdós cònjuges si, a la data de meritació de l'IRPF, ambdós tinguessin dret a la seva aplicació, independentment del fet que el cònjuge supervivent present declaració conjunta amb els fills.