Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 1a: Determinació del rendiment íntegre del treball

Els rendiments dineraris del treball han de computar-se per l'import íntegre o brut meritat, és a dir, sense descomptar les quantitats que hagin estat deduïdes pel pagador en concepte de despeses deduïbles ni les retencions a compte de l'IRPF practicades sobre aquests rendiments.

A l'efecte de complimentar l'autoliquidació, si els rendiments es perceben en una unitat monetària diferent de l'euro hauran de convertir-se en aquesta última moneda aplicant el tipus de canvi oficial. A aquests efectes, i segons el que disposa l'article 36 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre de 1998, sobre introducció de l'Euro, tindrà la consideració de canvi oficial de la moneda nacional davant unes altres divises el que publiqui per a l'euro el Banc Central Europeu, per si o a través del Banc d'Espanya.

Els rendiments del treball en espècie han de computar-se per la quantitat que resulti de sumar al valor de la retribució rebuda, determinat conforme a les regles indicades en l'epígraf corresponent d'aquest mateix Capítol, l'ingrés a compte que hagués correspost realitzar al pagador de la mateixa, sempre que el seu import no hagi estat repercutit al treballador.

Com a regla general, els rendiments íntegres es computen en la seva totalitat d'acord amb el que  acabem d'indicar, excepte que sigui d'aplicació alguna de les reduccions que es comenten a continuació:

  1. Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres