Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció: rendiments del capital

Normativa: Art. 21 Llei IRPF

Concepte

Tenen la consideració de rendiments íntegres del capital "la totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d'elements patrimonials, béns o drets, de la qual titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades per aquest".

No obstant això, les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, encara que existeixi un pacte de reserva de domini, tributaran com a guanys o pèrdues patrimonials, llevat que per la pròpia Llei de l'IRPF es qualifiquin de rendiments del capital.

D'acord amb la definició legal transcrita, els rendiments del capital es caracteritzen per les següents notes :

 1. Comprenen la totalitat de les contraprestacions o utilitats, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie.

 2. Han de derivar, directament o indirectament, d' elements patrimonials ja sigui un bé, un dret de naturalesa real o personal o una facultat.

 3. Els elements patrimonials, béns o drets, de què deriven els rendiments de capital han de ser propietat del contribuent.

 4. No poden procedir de  la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials,  llevat que per la pròpia Llei de l'IRPF es qualifiquin de rendiments del capital com succeeix en el cas de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers (vegeu l'article 25.2 Llei IRPF ).

  Vegeu sobre això l'apartat sobre "Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis" en el capítol 5 d'aquest manual.

 5. Els elements patrimonials dels que deriven no poden estar afectes a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

  El concepte d' elements patrimonials afectes a una activitat econòmica  s'examina en el Capítol 6 d'aquest manual.

Classificació:

En funció de la naturalesa de l'element patrimonial del que siguin procedents, la Llei de l'IRPF classifica els rendiments del capital en:

 1. Rendiments del capital immobiliari, que inclou els provinents de béns immobles, tant rústics com urbans que no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

 2. Rendiments del capital mobiliari, que inclou els que provinguin dels restants béns i drets dels que sigui titular el contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades per aquest.

Aquest capítol es dedica als rendiments del capital immobiliari, comentant-se en el següent els rendiments del capital mobiliari.