Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Contraprestacions derivades de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers, independentment de la naturalesa del rendiment que produeixin, implícit, explícit o mixt

Tenen la consideració d'"actius financers" els valors negociables representatius de la captació i utilització de capitals aliens, independentment de la manera com es documentin. També tenen aquesta consideració, els instruments de gir, fins i tot els originats per operacions comercials, a partir del moment en què s'endossin o transmetin, llevat que l'endós o cessió es facin com a pagament d'un crèdit de proveïdors o subministradors.

A títol d'exemple constitueixen actius financers, entre d'altres, els següents valors:

  • Valors del Deute Públic (Lletres del Tresor, Obligacions i Bons de l'Estat).

  • Lletres financeres.

  • Pagarés financers o d'empresa emeses al descompte.

  • Obligacions o bons amb meritació periòdica de cupons o amb primes d'emissió, amortització o reemborsament.

  • En general, qualsevol actiu emès al descompte.

L'article 91 del Reglament de l'IRPF distingeix entre actius financers amb rendiment implícit, amb rendiment explícit i amb rendiment mixt, a l'efecte del sotmetiment d'aquests rendiments al sistema de retencions o ingressos a compte sense que aquesta distinció comporti rellevància alguna en la qualificació fiscal dels rendiments obtinguts.

  • Tenen la consideració d'actius financers amb rendiment implícit aquells en els que el rendiment es genera mitjançant diferència entre l'import satisfet en l'emissió, primera col·locació o endós i el compromès a reemborsar al venciment de l'operació. S'inclouen com a rendiments implícits les primes d'emissió, amortització o reemborsament.

  • Es consideren actius financers amb rendiment explícit aquells que generen interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a contraprestació a la cessió a tercers de capitals propis i no estigui compresa en el concepte de rendiment implícit en els termes comentats en el paràgraf anterior.

  • Els actius financers amb rendiment  mixt són els que generen rendiments implícits i explícits. Aquests valors seguiran el règim dels actius financers amb rendiment explícit quan l'efectiu anual que produeixin d'aquesta naturalesa sigui igual o superior al tipus de referència vigent en el moment de l'emissió, encara que en les condicions d'emissió, amortització o reemborsament s'hagués fixat, de manera implícita, un altre rendiment addicional. Seguiran el règim dels actius financers amb rendiments implícits quan l'efectiu anual sigui inferior al de referència.

Important: tots els rendiments derivats d'operacions realitzades sobre actius financers generen, sense excepció, rendiments del capital mobiliari. No obstant això, en les transmissions lucratives d'actius financers a causa de defunció del contribuent (la denominada "plusvàlua del mort"), s'estimarà que no existeix rendiment del capital mobiliari. Tampoc es computa el rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió lucrativa d'aquells per actes "entre vius "(Art. 25.6 Llei IRPF ).