Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments a integrar en la base imposable de l'estalvi

  1. Rendiments obtinguts participació fons propis qualsevol entitat
  2. Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis
  3. Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa