Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa

  1. Introducció
  2. 1. Assegurances de capital diferit
  3. 2. Assegurances de rendes
  4. 3. Rendes vitalícies o temporals derivades de la imposició de capitals
  5. 4. Supòsit especial: "Unit Linked "(contractes d'assegurances de vida en els que el prenedor assumeixi el risc de la inversió)
  6. 5. Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES)
  7. 6. Pla d'estalvi a llarg termini