Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Rendes vitalícies o temporals derivades de la imposició de capitals

Normativa: Art. 25.3 b) Llei IRPF

En les rendes vitalícies o altres temporals que tinguin per causa la imposició de capitals, llevat de quan hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, el rendiment del capital mobiliari serà el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges previstos, respectivament, per a  les  rendes immediates vitalícies o temporals  derivats de contractes d'assegurances de vida.

Recordi

 • En el cas de rendes vitalícies immediates derivades de contractes d'assegurança de vida, que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda:

  Edat del perceptorPercentatge aplicable
  Menys de 40 anys 40 per 100
  Entre  40 i 49 anys 35  per 100
  Entre  50 i 59 anys 28 per 100
  Entre  60 i 65 anys 24 per 100
  Entre  66 i 69 anys 20 per 100
  70 o més  anys 8 per 100

  Aquests percentatges que seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.

 • En el cas de  rendes temporals immediats derivades de contractes d'assegurança de vida, que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori,  es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de la durada de la renda:

  Durada de la rendaPercentatge aplicable
  Inferior o igual a 5 anys 12  per 100
  Superior a 5 i inferior o igual a 10 anys 16 per 100
  Superior a 10 i inferior o igual a 15 anys 20 per 100
  Superior a 15 anys 25 per 100