Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Assegurances de rendes immediates, vitalícies o temporals

1. Assegurances de rendes vitalícies immediates

Normativa: Art. 25.3 a) 2a Llei IRPF

En el cas de rendes vitalícies immediates, que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i que  romandran constants durant tota la vigència de la mateixa:

Edat del perceptorPercentatge aplicable
Menys de 40 anys 40 per 100
Entre  40 i 49 anys 35  per 100
Entre  50 i 59 anys 28 per 100
Entre  60 i 65 anys 24 per 100
Entre  66 i 69 anys 20 per 100
70 o més  anys 8 per 100

Nota: d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei de l'IRPF aquests percentatges són  aplicables a les prestacions en forma de renda que es percebin a partir de l'1 de gener de 2007, encara que la constitució de les rendes s'hagués produït amb anterioritat a aquesta data.

La part de la renda que tingui la consideració de rendiment de capital mobiliari, per aplicació del percentatge que correspongui,  se subjecta el 2022 al tipus de retenció del 19 per 100.

Important: s'entén que les rendes han estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, quan l'adquisició de les mateixes hagi estat motivada per la defunció del contractant, si l'assegurança és individual, o de l'assegurat si l'assegurança és col·lectiu contractat per l'empresa.

Aquest mateix règim tributari resultarà aplicable a les rendes vitalícies que es percebin dels plans individuals d'estalvi sistemàtic que compleixin els requisits establerts en la disposició addicional tercera de la Llei de l'IRPF, fins i tot en els supòsits en què els esmentats plans individuals d'estalvi sistemàtic siguin el resultat de la transformació de determinats contractes d'assegurances de vida formalitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2007 en els que el contractant, assegurat o beneficiari sigui el propi contribuent.

Vegeu la disposició transitòria catorzena de la Llei de l'IRPF relativa a la transformació de determinats contractes d'assegurances de vida en plans individuals d'estalvi sistemàtic. Vegeu, també, la disposició addicional cinquena del Reglament de l'IRPF relativa a la mobilització total o parcial entre plans individuals d'estalvi sistemàtic.

2. Assegurances de rendes temporals immediats

Normativa: Art. 25.3 a) 3a Llei IRPF

Tractant-se de rendes temporals immediats, que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, en els termes comentats en l'apartat anterior, es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges en funció de la durada de la renda:

Durada de la rendaPercentatge aplicable
Inferior o igual a 5 anys 12  per 100
Superior a 5 i inferior o igual a 10 anys 16 per 100
Superior a 10 i inferior o igual a 15 anys 20 per 100
Superior a 15 anys 25 per 100

Nota: d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei de l'IRPF aquests percentatges són aplicables a les prestacions en forma de renda que es percebin a partir de l'1 de gener de 2007, encara que la constitució de les rendes s'hagués produït amb anterioritat a aquesta data.

La part de la renda que es consideri rendiment del capital mobiliari per aplicació del percentatge que correspongui estarà subjecta a retenció a compte.