Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Supòsit especial: "Unit Linked "(contractes d'assegurances de vida en els que el prenedor assumeixi el risc de la inversió)

Normativa: Art.14.2. h) de la Llei IRPF

Els "unit linked" són assegurances de vida en els que el prenedor de l'assegurança pot decidir i modificar els actius financers en els que desitja materialitzar les provisions tècniques corresponents a la seva assegurança, assumint el risc de la inversió.

Tributació

En funció de que aquests contractes d'assegurances compleixin o no les condicions que indiquem més endavant poden resultar-los aplicables dos règims tributaris diferents:

a) Si el contracte d'assegurança compleix  alguna de les condicions legalment establertes a l'efecte durant tota la vigència del contracte: el règim fiscal aplicable és el dels contractes d'assegurança de vida exposat en els apartats anteriors dins "Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa", sense que els traspassos realitzats entre els actius aptes per materialitzar les inversions tinguin rellevància fiscal alguna.

b) Si el contracte d'assegurança  no compleix  les condicions legalment establertes a l'efecte durant tota la vigència del contracte: el prenedor de l'assegurança haurà d'imputar en cada període impositiu com a rendiment del capital mobiliari la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament del període impositiu.

En aquest supòsit, l'import imputat minorarà el rendiment derivat de la percepció de quantitats d'aquests contractes.

Condicions legals que han de complir-se durant tota la vida del contracte perquè resulta aplicable el règim general dels contractes d'assegurances de vida:

1r. Que no s'atorgui al prenedor la facultat de modificar les inversions afectes a la pòlissa.

2n. Que les provisions matemàtiques es trobin invertides en:

 1. Accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, predeterminades en els contractes, sempre que:

  • Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva adaptades a la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (BOE de 5 de novembre).

  • Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva emparades per la Directiva 2009/65/ CE, de 13 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell.

 2. Conjunts d'actius reflectits de forma separada en el balanç de l'entitat asseguradora, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • La determinació dels actius haurà de correspondre, en qualsevol moment, a l'entitat asseguradora.

  • La inversió de les provisions de cada conjunt d'actius haurà d'efectuar-se en actius que compleixin les normes establertes en l'article 89 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. En cap cas podrà tractar-se de béns immobles o drets reals immobiliaris.

   No obstant això, s'entendrà que compleixen tals requisits aquells conjunts d'actius que intentin desenvolupar una política d'inversió caracteritzada per reproduir un determinat índex borsari o de renda fixa representatiu d'algun dels mercats secundaris oficials de valors de la Unió Europea.

  • El prenedor únicament tindrà la facultat de triar, entre els diferents conjunts separats d'actius en quals ha d'invertir l'entitat asseguradora la provisió matemàtica de l'assegurança, sense que en cap cas pugui intervenir en la determinació dels actius concrets en els que, dins cada conjunt separat, s'inverteixin les provisions.

En aquests contractes, el prenedor o l'assegurat podrà triar, d'acord amb les especificacions de la pòlissa, entre les diferents institucions d'inversió col·lectiva o conjunts separats d'actius, expressament designats en els contractes, sense que puguin produir-se especificacions singulars per a cada prenedor o assegurat.

Atenció: amb què concorri una sola de les circumstàncies anteriors no resultarà d'aplicació  la regla especial d'imputació temporal establert en el l'article 14.2.h) de la Llei de l'IRPF.