Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Normativa: Art. 25.3 Llei IRPF

Els rendiments, dineraris o en espècie, procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa generen rendiments del capital mobiliari subjectes a l'IRPF, sempre que coincideixin contractant i beneficiari en una mateixa persona, excepte en el cas de  les assegurances d'invalidesa del qual beneficiari és el creditor hipotecari en el que les rendes tindran el mateix tractament fiscal que hagués correspost de ser el beneficiari el propi contribuent.

En cas contrari (això és, quan no coincideixin contractant i beneficiari)  la percepció normalment tributarà en l'Impost sobre Successions i Donacions.

S'exceptuen d' aquesta qualificació com a rendiments de capital mobiliari, les  operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa quan, conforme a l'article 17.2.a) de la Llei de  l' IRPF, hagin de tributar com a rendiments del treball.

Prestacions de contractes d'assegurança que tributen com a rendiments de treball

Normativa: Art. 17.2 a) Llei IRPF

Tributen com a rendiments del treball les prestacions derivades dels següents contractes d'assegurança concertades en el marc de la previsió social:

  • Contractes d'assegurances concertades amb mutualitats de previsió social aportacions de les quals hagin pogut ser, com a mínim en part, despesa deduïble o objecte de reducció en la base imposable.
  • Plans de previsió social empresarial, així com les assegurances col·lectives que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses, en els termes previstos en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).
  • Plans de previsió assegurats.
  • Assegurances de dependència conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre).

Com veurem durant aquest apartat, a l'efecte de sotmetre a gravamen els rendiments del capital mobiliari procedents de les operacions de capitalització i dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa, la Llei de  l' IRPF estableix distincions en funció de la forma de percepció de les prestacions (renda o capital), el termini de les operacions i la cobertura de les contingències, com, per exemple, la jubilació o la invalidesa.

Tenen  la consideració  d'operacions de capitalització les basades en tècnica actuarial, que consisteixin en obtenir compromisos determinats quant a la seva durada i al seu import a canvi de desemborsaments únics o periòdics prèviament fixats. Vegeu l'Annex de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, (BOE de 15 de juliol), apartat B).b).2.

El contracte d'assegurança de vida és el contracte en el que l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament de la prima estipulada i dins els límits establerts en la Llei i en el contracte, a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en el cas de defunció o bé de supervivència de l'assegurat, o d'ambdós esdeveniments conjuntament. L'assegurança sobre la vida pot estipular-se sobre la vida pròpia o la d'un tercer, tant per a cas de defunció com per a cas de supervivència o ambdós conjuntament, així com sobre una o diversos caps (article 93  Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança).