Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits

Tenen aquesta consideració les contraprestacions de qualsevol tipus, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, tant si són dineràries com en espècie, obtingudes com a retribució per la cessió a tercers de capitals propis, així com les derivades de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Dins aquesta categoria de rendiments, poden distingir-se els quatre grups següents:

  1. a) Rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis
  2. b) Contraprestacions derivades de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers, independentment de la naturalesa del rendiment que produeixin, implícit, explícit o mixt
  3. c) Rendiments derivats de determinats préstecs de valors
  4. d) Rendiments derivats de participacions preferents i deute subordinat