Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

c) Rendiments derivats de determinats préstecs de valors

Normativa: Disposició addicional divuitena Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE de 31 de desembre)

El préstec de valors és aquella operació que compleix els restants requisits establerts en la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003 i, per la qual una part (el prestadora), a canvi d'una remuneració dinerària, transfereix temporalment a una altra part (el prestatari) títols-valors. El prestatari obté els imports dineraris corresponents als drets econòmics que per qualsevol altre concepte es derivin dels valors prestats durant la vigència del préstec amb l'obligació de tornar al venciment del mateix uns altres tants valors homogenis als prestats. Els dividends i participacions en beneficis procedents dels  valors presos en préstec constitueixen per a ell  rendiments obtingudes participació fons propis qualsevol entitat, tal com s'explica en l'apartat anterior.

Quant al prestadora la remuneració del préstec,  així com l'import de les compensacions pels drets econòmics que es derivin dels valors prestats  durant la vigència del préstec, tindran per a aquest la consideració  de rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.

Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003 ha estat derogada pel que fa al impost sobre societats, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, per la Llei 27/2014, de 27 de novembre (BOE de 28 de novembre), però es manté vigent per a IRPF.

No obstant això, els imports de les compensacions per la distribució de la prima d'emissió, per reduccions de capital amb devolució d'aportacions o per drets de subscripció preferent o d'assignació gratuïta generats durant la durada del préstec, tindran per al prestadora el tractament aplicable als mateixos que es comenta en el Capítol 11.