Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits especials

A. Reducció de capital i distribució de la prima d'emissió efectuades amb posterioritat al 23 de setembre de 2010 per societats d'inversió de capital variable (SICAV)

Normativa: Art. 94.1.c) i d) i 94.2.b) Llei IRPF

a. En els supòsits de reducció de capital de societats d'inversió de capital variable que tinguin per finalitat la devolució d'aportacions, l'import d'aquesta o el valor normal de mercat dels béns o drets percebuts es qualificarà de rendiment de capital mobiliari, d'acord amb el que preveu l'article 25.1 a) de la Llei de l'IRPF, amb el límit major de les següents quanties :

  1. L'augment  del valor liquidatiu  de les accions des de la seva adquisició  o subscripció fins al moment de la reducció del capital social.

  2. Quan la reducció  de capital procedeixi de beneficis no distribuïts,  l'import  d'aquests beneficis. A aquests efectes, es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, afecten en primer lloc a la part del capital social que provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació.

L'excés sobre l'esmentat límit minorarà el valor d'adquisició de les accions afectades fins a la seva anul·lació, en els termes establerts en l'article 33.3 a) de la Llei de l'IRPF.

Al seu torn, l'excés que pogués resultar s'integrarà com a rendiment del capital mobiliari procedent de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat, en la forma prevista per a la distribució de la prima d'emissió corresponent a valors admesos a negociació en algun dels mercats de valors de la Unió Europea.

b. En els supòsits de distribució  de la prima d'emissió d'accions de societats d'inversió de capital  variable, la totalitat de l'import obtingut tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari, sense que resulti d'aplicació la minoració anteriorment comentada del valor d'adquisició de les accions admeses a negociació en algun dels mercats de valors de la Unió Europea, previst en l'article 25.1 e) de la Llei de l'IRPF.

El disposat per a la SICAV s'aplicarà igualment a organismes d'inversió col·lectiva equivalents a les societats d'inversió de capital variable que estiguin registrats en un altre Estat, independentment de qualsevol limitació que tinguessin respecte de grups restringits d'inversors, en l'adquisició, cessió o rescat de les seves accions; en qualsevol cas resultarà d'aplicació a les societats emparades per la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris [Art. 94.2.b) Llei IRPF ].

Tingui-se en compte que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en relació amb l'impost sobre societats va establir requisits addicionals perquè les societats d'inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l'1 per 100.

Aquesta modificació va acompanyada d'un règim transitori per a les SICAV que acordin la seva dissolució i liquidació, que té per finalitat permetre que els seus socis i sòcies puguin traslladar la seva inversió a unes altres institucions d'inversió col·lectiva que compleixin els requisits per mantenir el tipus de gravamen de l'1 per cent en l'impost sobre societats.

B. Dividends i participacions en beneficis procedents de determinats valors presos en préstec

Els dividends, participacions en beneficis i altres rendiments derivats dels valors presos en préstec a què es refereix la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE de 31 de desembre) s'integraran en la renda del prestatari d'acord amb el que estableix l'esmentada disposició.

Quant al règim tributari per al  prestadora  de les remuneracions i, si escau, de les compensacions pels drets econòmics que es derivin dels valors prestats durant la vigència del préstec es comenta en aquest mateix Capítol.

Precisió: tingui-se en compte que la LIS, ha derogat pel que fa només a aquest impost, amb efectes 1 de gener de 2015, l'apartat 2 de la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, que estableix el règim tributari aplicable a les operacions de préstec de valors. Per tant, el tractament fiscal previst en l'esmentada disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003 quan el prestadora o prestatari sigui un contribuent per l'IRPF es manté vigent.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

En particular, el prestatari haurà d'integrar en la seva base imposable la totalitat de l'import percebut que derivi dels valors presos en préstec. En especial, ha d'integrar-se la totalitat del que s'ha percebut amb motiu d'una distribució de la prima d'emissió o d'una reducció de capital amb devolució d'aportacions que afecti als valors prestats, així com el valor de mercat corresponent als drets de subscripció o assignació gratuïta adjudicats en els supòsits d'ampliació de capital.

El règim fiscal aplicable a les adquisicions o transmissions de  valors homogenis als presos en préstec  realitzades pel prestatari durant la vigència del préstec, es comenta en el Capítol 11.