Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

d) Rendiments derivats de participacions preferents i deute subordinat

Concepte

Tenen la consideració de rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis les rendes derivades de valors de deute subordinat o de participacions preferents emeses en les condicions establertes en la disposició addicional segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers (BOE de 28 de maig) i, des del 28 de juny de 2014, en la disposició addicional primera de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (BOE de 27 de juny).

Tingui-se en compte que, amb efectes des del 28 de juny de 2014, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (BOE de 27 de juny), va derogar la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers, regulant en la seva disposició addicional primera tant el règim fiscal aplicable a les participacions preferents i a determinats instruments de deute (concretament, deute subordinat) com els requisits que han de complir. No obstant això, l'entrada en vigor d'aquesta Llei 10/2014 no modifica el règim fiscal aplicable a les participacions preferents i altres instruments de deute que s'haguessin emès amb anterioritat a aquesta data, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de l'esmentada Llei.

Regla opcional especial de quantificació de rendes derivades de deute subordinat  o de participacions preferents per a compensacions percebudes per acords celebrats amb les entitats emissores

Normativa: Disposició addicional quaranta-quatrena Llei IRPF

Per a aquells contribuents que percebin el 2022 compensacions com a conseqüència d'acords celebrats amb les entitats emissores de deute subordinat i de participacions preferents,  la  Llei de l'IRPF estableix una regla especial de quantificació que permet computar, de forma voluntària,  en l'exercici en què es percebin les compensacions un únic rendiment del capital mobiliari per diferència entre la compensació percebuda i la inversió realitzada, deixant sense efectes fiscals les operacions intermèdies de recompra i subscripció o bescanvi de valors.

En tenir caràcter voluntari, el contribuent pot, en qualsevol cas, decidir no aplicar la regla especial i aplicar les regles generals de l'IRPF, donant a cadascuna de les operacions realitzades el tractament que sigui procedent.

Si opta per aquesta regla especial  el tractament fiscal que ha de seguir és el següent :

  • En l'exercici en què es percebin les compensacions derivades de l'acord es computarà com a rendiment del capital mobiliari la diferència entre la compensació percebuda i la inversió inicialment realitzada. Aquesta compensació s'incrementarà en les quantitats que s'haguessin obtingut prèviament per la transmissió dels valors rebuts. En cas que els valors rebuts en el bescanvi no s'haguessin transmès prèviament o no s'haguessin entregat amb motiu de l'acord, l'esmentada compensació s'incrementarà en la valoració d'aquests valors que s'hagués tingut en compte per a la quantificació de la compensació.

  • No tindran efectes tributaris la recompra  i subscripció o bescanvi per uns altres valors, ni la transmissió d'aquests últims realitzada abans o amb motiu de l'acord, havent de practicar-se, si escau, autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora, ni recàrrec algun en el termini comprès entre la data de l'acord i els tres mesos següents a la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació en la que s'imputin les compensacions a què es refereix el punt anterior, això és, en el termini comprès entre la data de l'acord i el 30 de setembre de 2023.

    Si  s'opta per aplicar aquesta regla especial de quantificació, immediatament després de la presentació, si escau, d'aquestes autoliquidacions complementàries, el contribuent està obligat a comunicar els exercicis de les autoliquidacions afectades per la nova quantificació per a la qual cosa ha de complimentar un formulari específic que pot presentar de manera electrònica, a través d'Internet (Seu electrònica de l'AEAT ), o en les oficines de registre de l'Agència Tributària.

    Important: a diferència dels contribuents que hagin rebut compensacions com a conseqüència d'acords celebrats amb les entitats emissores de deute subordinat i de participacions preferents, els titulars de deute subordinat o participacions preferents contractes dels quals hagin estat declarats nuls mitjançant sentència judicial, i que haguessin consignat rendiments de les mateixes en la seva autoliquidació corresponent a l'IRPF, podran sol·licitar la rectificació d'aquestes autoliquidacions i sol·licitar i, si escau, obtenir la devolució d'ingressos indeguts, encara que hagués prescrit el dret a sol·licitar la devolució.

    Quan hagués prescrit el dret a sol·licitar la devolució, la rectificació de l'autoliquidació a què es refereix el paràgraf anterior només afectarà als rendiments del deute subordinat i de les participacions preferents, i a les retencions que s'haguessin pogut practicar per tals rendiments.