Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis

Com exemples poden citar-se, entre d'altres, els següents:

  • Interessos de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres, incloses les basades en operacions sobre actius financers.

  • Interessos, cupons i altres rendiments periòdics derivats de valors de renda fixa.

  • Interessos d'actius financers amb retenció efectiva de l'1,2 per 100 per aplicació de la bonificació prevista en la disposició transitòria sisena de la LIS.

    Les particularitats de les  retencions deduïbles  corresponents a aquests rendiments es comenten en el Capítol 18.

  • Interessos derivats de préstecs concedits a tercers.

  • Rendes derivades de les operacions de cessió temporal d'actius financers amb pacte de recompra (REPOS). Es denominen així les operacions de venda que inclouen un compromís de recompra, opcional o no opcional, que es realitza en un moment intermedi entre la data de venda i la data d'amortització. Els "REPOS" més comuns es realitzan sobre Obligacions i Bons de l'Estat.

  • Rendes satisfetes per una entitat financera com a conseqüència de la transmissió, cessió o transferència, total o parcial, d'un crèdit titularitat d'aquella. La renda obtinguda pel cessionari o adquirent es qualifica en qualsevol cas com a rendiment del capital mobiliari.